top of page

Obchodné podmienky

Vrátenie tovaru
(skrátene) 

• vrátenie nenoseného, nepoškodeného produktu je možné najneskôr do 14 dní od prevzatia produktu

• napíšte nám na info@lulobags.sk a my vám pošleme info ako postupovať :)

• platbu za produkt (bez poštovného) Vám zašleme naspäť hneď ako sa k nám balíček dostane a skontrolujeme stav produktu
• pri produktoch vytvorených na zákazku je vrátenie tovaru možné až po dohode cez info@lulobags.sk
(tzn. ak bol produkt zhotovený podľa špecifických požiadaviek, môže sa stať, že sa produkt nebude dať vrátiť)

Preto je vždy dobre, aby si zákazník svoju voľbu poriadne premyslel. 

Reklamácia tovaru
(skrátene) 

• ak by sa Vám na našom produkte niečo pokazilo, prosím informujte nás na info@lulobags.sk, budeme sa snažiť problém vyriešiť čo v najkratšom čase

• každú reklamáciu snažíme vyriešiť opravením produktu (samozrejme ak s tým zákazník súhlasí)

• ak nebude možné produkt opraviť, ušijeme Vám nový, alebo Vám vrátime peniaze
 
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na info@lulobags.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Pre kúpne zmluvy uzatvárené na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1 Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku predávajúceho (ďalej len „návštevník“).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala dopyt cez kontaktný formulár alebo správy na info@lulobags.sk, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.3 V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.4 Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky dostupné tovary a služby zverejnené na stránkach.


Článok II. - Cena

2.1 Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. 

2.2 Cenou produktov uvedenou na stránke sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3 Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu závisí od spôsobu doručenia - pošta, zásielkovňa.

2.4 Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.


Článok III. - Objednávka

3.1 Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, dopytom cez kontaktný formulár alebo cez info@lulobags.sk a následným potvrdením procesu objednávania cez správu. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné dodať požadované údaje, zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5 Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach kabeliek, tašiek a batohov je možná odchýlka 1-2 cm.

3.7 Špeciálne požiadavky, úpravy tovaru na zákazku,  zmena farby alebo iné zmeny na ponúkaných veciach je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby.

Článok IV. - Platobné podmienky

4.1 Za objednaný tovar je možné zaplatiť:

- bankovým prevodom


Článok V. - Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba je 2-4 týždne.

5.2 V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom a telefonicky) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

5.3 Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom firmy zasielkovňa.sk. Po odoslaní balíka kupujucemu chodia notifikácie o jeho zásielke na email alebo tel.číslo

5.4 Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6 Kupujúci je povinný obal tovaru pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.7 Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcemu sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.8 Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.


Článok VI. - Záručná doba

6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2 Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok) .

6.3 V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.6) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.


Článok VII. - Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2 Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


Článok VIII. - Odstúpenie od zmluvy

8.1 Všetky úkony súvisiace s odstúpením od zmluvy sa riadia Zákonom č. 102/2014 Z. z.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať bezodkladne a to písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@lulobags.sk. Nepoškodený tovar je potrebné bezodkladne odoslať na adresu predávajúceho.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Podľa § 7 čl. 6c - Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru, určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8.2 V prípade, že platba za tovar bola uhradená na účet predávajúceho pred zadaním výroby a teda predávajúcemu nevzniknú náklady spojené so zadaním objednaného tovaru do výroby, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

8.4 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.


Článok IX. - Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

9.2 Kupujúci je povinný:
prevziať objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru.

9.3 Predávajúci je povinný:
dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.

Článok X. - Ochrana osobných údajov

10.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

10.2 Poskytovateľ prehlasuje, že osobné údaje registrovanej osoby slúžia na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára objednávateľ s poskytovateľom a tieto neposkytuje tretej osobe, s výnimkou štátnych orgánov v prípade kontroly.

10.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

10.4 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou poskytovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

10.5. Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov poskytovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).


10.6 Osobnými údajmi, ktoré poskytovateľ spracúva sú:
- meno a priezvisko,
- adresa trvalého pobytu,
- telefónne číslo,
- e-mail.


Článok XI. - Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.

12.3 Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

12.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

12.5 Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

12.6 Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015, Zákona č. 18/2018 Z.z., a ich novelizácií, a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

12.7 V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy.

12.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1. 2021

 


Reklamačné podmienky 

1.1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

1.2 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.3 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

1.4 Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných obchodných podmienok).

1.5 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

1.6 Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

1.7 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

1.8 Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa. Dodávateľ tovar posúdi a následne postúpi tovar na posúdenie výrobcovi. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. 

1.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

1.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Anchor 1
bottom of page