top of page

Ochrana osobných údajov

Aké údaje zbierame

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

 

1.poskytovanie našich služieb
Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne pripomenutie jej uhradenia, alebo, ak ste zaplatenú objednávku nevyzdvihli, jej vyzdvihnutia. 

2. komunikácia s Vami
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo, keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 
Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 
Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou:
- Slovenská pošta a.s. 
- Zásielkovňa s. r. o. 

Údaje, ktoré im poskytujeme:
• meno a priezvisko • kontaktné údaje • adresa • e-mailová adresa • telefónne číslo • informácie o identifikácii zásielky v potrebnom rozsahu.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. 

 
Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

1. ako si uplatniť vaše práva
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na info@lulobags.sk

2. práva dotknutej osoby
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov na prenosnosť osobných údajov, podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 

Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na info@lulobags.sk

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

bottom of page